Õppetöö

 Õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel Pärnu Lasteaias Pöialpoiss rakendatakse Johannes Käisi üldõpetuse põhimõtteid. 

* Laste õpetamisel-kasvatamisel lähtutakse õpetamise printsiipidest lähemalt-kaugemale; kergemalt-raskemale; lihtsamalt -keerulisemale

* Laste arendamisel-kasvatamisel lähtutakse laste ealistest ja individuaalsetest iseärasustest

* Erilist tähelepanu pööratakse mängule, mänguvahenditele, nende eakohasusele ja otstarbekusele

* Oluliseks peetakse kasvukeskkonna lastepärasust ja turvalisust

* Toetutakse lapse isetegemise printsiibile

* Lapsele parema arengu tagamiseks tähtsustatakse kodu ja lasteaia koostööd

* Tähtsustatakse lapse tervise hoidmist ja liikumisvajaduse rahuldamist

* Oluline on eesti kultuuritraditsioonide tähtsustamine ja teiste kultuuride eripäraga arvestamine

* Lapse arendamisel peetakse oluliseks  turvatunde ja eduelamuse tagamist ja lapse loovuse toetamine

 

Avaldatud 15.09.2023. Viimati muudetud 25.09.2023.