2017/2018 õppeaasta eesmärgid

 

 • Eestvedamine ja juhtimine

  1. Töötajate kaasamine lasteaia väärtuspõhise juhtimise edendamisel

  Personalijuhtimine

      1. Õpetaja professionaalsuse toetamine kutsestandardi kompetentside alusel.

  Ressursside juhtimine

  1. Lasteaia õuealal laste mänguvõimaluste täiendamine ja turvalisemaks muutmine.

  Koostöö huvigruppidega

  1. Pärnu linna võimaluste rakendamine õppekeskkonnana toetab lasteaia õppekava elluviimist.

  Õppe-kasvatusprotsess

  1. Johannes Käisi kodulooliste ja loodusõpetuslike põhimõtete järgimine.
  2. Sisukas lapse arengumapp toetab lapse arengu hindamist ning individuaalset lähenemist.

  3.  Oskuste õppe rakendamine toetab HEV lapse arengut.

 

Moto: Kodupäikese all on parim paik