2019/2020 õppeaasta eesmärgid

 

 • Eestvedamine ja juhtimine

  1. Lasteaias on rakendunud kõiki tasandeid kaasav väärtustel põhinev osalusjuhtimine.

  2. J. Käisi pedagoogiliste põhimõtete rakendamine on eestvedamise kaudu toetatud

  Personalijuhtimine

  1. Personali vajadus on analüüsitud ja komplekteeritud laste arengu toetamise vajadusest lähtuvalt.

  2. Koolitustelt saadud teadmised on igapäevatöös rakendunud.

  Ressursside juhtimine

  1. Ressursside säästlik kasutamine loob turvalise ning ajakohase õpi- ja töökeskkonna.

  2. Lasteaia eelarveliste ressurssidega ja investeeringutega on kaasajastatud laste mängu- ja kasvukeskkond.

  Koostöö huvigruppidega

  1. Koostöö huvigruppidega toetab lasteaia ja laste arengut.

  Õppe-kasvatusprotsess

  1. Väärtustel põhinev J. Käisi pedagoogilistel põhimõtetel tuginev õppe- ja kasvatustegevus tagab sujuva ülemineku lasteaiast kooli.

  2. Täiskasvanute isiklik eeskuju aitab kaasa keskkonna- ja terviseteadliku mõtteviisi kujunemisele.

   * Kasvukeskkond motiveerib last ISE TEGEMISELE.

   * Laps on motiveeritud aktiivselt õppima ja tegutsema õues ja toas.

   * Lapse arengu analüüsimise aluseks on pedagoogiline dokumenteerimine-lapse arengumapp.

   * Robootika ja nutiseadmete seadmete kasutamine õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel.

  Koostöö huvigruppidega toetab lasteaia ja laste arengut.